Skip to main content

De brug tussen samenleving
en onderwijs

SVOK heeft een scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en toezichthoudende bevoegdheden. De Raad van Toezicht vervult een brugfunctie tussen de samenleving en de onderwijsorganisatie.

De Raad van Toezicht heeft niet alleen een toezichthoudende rol ‘op afstand’, maar ook een adviserende en vaststellende betrokkenheid bij het tot stand komen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid. Daarbij richt de raad zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. F. Bakker, voorzitter
  • Mevr. L. Regter, vicevoorzitter
  • Mevr. J. Rutten
  • Dhr. R. Sijm
  • Dhr. P. Bosch

De gedragsregels voor de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een apart reglement.

Het beloningsbeleid

De Raad van Toezicht onderschrijft de code ‘Goed Onderwijsbestuur’ van de VO-raad. Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) ingegaan. Jaarlijks worden de maxima aangepast. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Zie voor meer informatie onze jaarrekening.

Bekijk ook eens

Technasium klinkt heel technisch, maar de kracht is juist dat het veel raakvlakken heeft met andere vakken, dus het leerproces wordt op verschillende manieren geactiveerd.

Docent, Bonhoeffercollege