Skip to main content

Eigentijds, betekenisvol &
grensverleggend onderwijs

SVOK geeft elke leerling de kans om de voor hem of haar beste plek in de samenleving te vinden, passend bij het eigen leervermogen en het individuele talent. Dit doen we door het bieden van eigentijds, betekenisvol en grensverleggend onderwijs én maatwerk in onderwijs en begeleiding.

Eigentijds onderwijs

Wij realiseren onderwijs dat voor de samenleving van morgen het verschil maakt. De belangrijkste vaardigheden in de 21e eeuw zijn samenwerking, communicatie, ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, inclusief burgerschap. Daarnaast gaat het om creativiteit, kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden. Onze scholen kijken voortdurend hoe ze deze competenties kunnen vervlechten in het curriculum, de didactiek en de toetsing en beoordeling.

Betekenisvol onderwijs

Wij creëren onderwijs dat waardengedreven is. Onze scholen geven leerlingen datgene mee wat hen in staat stelt en hen aanzet een waardenvolle morele bijdrage te leveren aan onze samenleving. Hierbij spelen vrijheid, verdraagzaamheid, solidariteit en duurzaamheid een belangrijke rol.

Grensverleggend onderwijs

Wij stimuleren onderwijs om te verbinden. Onze scholen erkennen de onomkeerbaarheid van de globalisering en daarmee het gegeven dat grote maatschappelijke vraagstukken, zoals milieu en veiligheid, niet binnen de beperktheid van landsgrenzen op te lossen zijn. Dit betekent dat wij leerlingen goed voorbereiden op het wereldburgerschap dat daarbij hoort.

Maatwerk in onderwijs en begeleiding

Geen leerling is hetzelfde. Elke leerling heeft unieke kwaliteiten en verschilt in niveau, tempo, interesses en onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Maatwerk is nodig om iedere leerling een gelijke kans te geven zijn of haar talenten maximaal te kunnen ontplooien, aansluitend bij de capaciteiten en behoeften. Wij houden rekening met deze verschillen tussen leerlingen door binnen én tussen onze scholen grote keuzevrijheid te bieden, zodat leerlingen zich op een eigen manier kunnen ontwikkelen. Hierbij stimuleren we het vermogen van de leerling om het eigen leer- en werkproces te sturen.

Bekijk ook eens