Skip to main content

Onze gezamenlijke richtlijnen

De SVOK-scholen hanteren een aantal gezamenlijke protocollen en afspraken die voor álle leerlingen en ouders gelden.

  • Aanmelding & Toelating
  • Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
  • Veiligheid In en Om School
  • Klachtenroute
  • Leerplicht & Verlof
  • Aansprakelijkheid & Verzekeringen
  • Integriteitscode
  • Gedragscode Social Media
  • Schorsing & Verwijdering

Aanmelding & Toelating

De procedure voor aanmelding en toelating is voor alle SVOK-scholen hetzelfde.

Aanmeldformulieren:

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

De aanvraagprocedure voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is bepaald vanuit het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland.

Veiligheid In en Om School

Het creëren van een veilige leer- en werkomgeving is binnen onze scholen een belangrijk thema. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke veiligheid, maar ook om sociale en ervaren veiligheid. Samen met andere scholen in de regio, de gemeentes en de politie, hebben wij daarom het convenant Veilig In en Om de School (VIOS) getekend. Afgeleid van het convenant hanteren de scholen handelingsprotocollen die aangeven welke stappen moeten worden gezet bij grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is er het leerlingenstatuut, zijn er school- en gedragsregels en krijgen de leerlingen jaarlijks instructie over ontruiming van het schoolgebouw in geval van calamiteiten. Deze specifieke documenten vindt u op de schoolwebsite.

Klachtenroute

SVOK doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig en veilig voelt in onze schoolomgeving. Toch kan het zijn dat u of uw kind een klacht heeft. In dat geval helpt onderstaande klachtenroute om samen met ons tot een oplossing te komen.

Leerplicht & Verlof

De regels rondom leerplicht en verlof zijn landelijk bepaald. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meer informatie over leerplicht en verlof vindt u op:

Aansprakelijkheid & Verzekeringen

Of de school aansprakelijk is voor schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Ten eerste de zorgplicht voor een veilige omgeving (vb. lokalen, schoolplein). Ten tweede een zorgplicht voor de school als toezichthouder, bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens sport en spelsituaties.

Daarnaast sluiten de SVOK-scholen een aantal specifieke verzekeringen voor leerlingen af:

Voor het afsluiten van een aanvullende eigendomsverzekering verwijzen wij u graag naar: leerlingenverzekering.nl

En voor het downloaden van schadeformulieren naar: verusverzekeringen.nl

Integriteitscode

SVOK heeft een integriteitcode die voor iedereen geldt die optreedt namens of ten behoeve van SVOK. Dus niet alleen voor medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van SVOK.

Gedragscode Social Media

Social media dragen in belangrijke mate bij aan onze informatievoorziening en interactie met elkaar. Het is voor het onderwijs een uitdaging om de positieve kanten van social media te benutten en te leren omgaan met de negatieve kanten, zodat leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en scholen zich bewust zijn van de impact en niet onnodig beschadigd raken. Deze gedragscode draagt bij aan dit bewustzijn.

Schorsing & Verwijdering

In geval van grensoverschrijdend gedrag, of wanneer sprake is van een andere gerechtvaardigde reden kunnen aan een leerling opvoedkundige maatregelen of ordemaatregelen worden opgelegd.

Bekijk ook eens

Hier kan ik lekker met mijn handen werken.

Leerling, Forta