Skip to main content

Programma Jac. P. Thijsse College

Welke thema’s staan centraal?

a. Rondleiding door de school “Gluren bij de buren”

b. Ronde 1 workshops
# Digitaal toetsen met Woots (beginnend)
# Pedagogisch klimaat in het VO
# Magister Onderwijsanalyse App – MMP
# Formatief handelen en kwaliteitsbesef
# Innovatiebrainstorm en MindF*ck
# Voor OOP: Pedagogiek + Omgaan met lastig gedrag

c. Ronde 2 workshops
# Digitaal toetsen met Woots (gevorderd)
# Pedagogiek en groepsdynamiek in het VO
# Vakintegratie in het VO
# Het ideale lesuur
# Innovatiebrainstorm en MindF*ck
# Voor OOP: Pedagogiek + Omgaan met lastig gedrag

Aantal deelnemers: 164 (max. 30 per workshop, max. 14 voor workshop OOP)
Duur: 45 minuten per onderdeel

Waar gaat het over?

Digitaal toetsen met Woots (beginnend)
Digitaal toetsen in het voortgezet onderwijs neemt een vlucht. Voordelen van digitaal toetsen zijn bijvoorbeeld dat je minder tijd kwijt bent aan het nakijken van toetsen; dat je een goed inzicht in de leerresultaten en kennis van je leerlingen krijgt; en dat je toetsen kunt afnemen waar en wanneer je maar wilt. Er zijn meerdere aanbieders voor digitaal toetsen op de markt. In deze workshop wordt het platform Woots gepresenteerd. Je krijgt inzicht in de mogelijkheden en wordt op ideeën gebracht om je eigen onderwijs ook digitaal te toetsen.

Digitaal toetsen met Woots (gevorderd)
Het digitaal toetsingsplatform kan onder andere gebruikt worden voor formatief toetsen. Daarnaast biedt bijvoorbeeld de inzagemodule van Woots de leerlingen inzage in leerdoelen, beoordelingscriteria en feedback. Ook zijn er mogelijkheden voor peer-review door leerlingen. De vele mogelijkheden (voor gevorderden) komen in deze workshop aan de orde en bieden je tips en suggesties om je toetsen in elke discipline aantrekkelijk(er) en ook valide en betrouwbaar te maken.

Pedagogisch klimaat in het VO
Docenten worden meegenomen in de basis van de pedagogiek. Wat is een pedagogisch klimaat en welke aspecten komen hier allemaal bij kijken? Wat is een groep en in welke behoeften kan een groep voldoen voor het individu? Aan de hand van de behoeftepiramide van Maslow worden de behoeften van een mens benoemd en gekoppeld aan de lespraktijk. Hoe zie je de verschillende lagen in deze piramide terug in jouw klaslokaal? Daarnaast wordt de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan besproken, waarin wordt ingegaan op de behoeften van een leerling naar relatie, autonomie en competentie. Docenten worden gevraagd op welke manieren zij aan deze behoeften (mogelijk onbewust) proberen te voldoen. Waar liggen hun sterke kanten en wat is misschien nieuw en vraagt nog om ontwikkeling? Tevens wordt ingegaan op de dagelijkse praktijk. Hoe zorg je, gedurende het schooljaar, voor een positief pedagogisch klimaat binnen jouw lesuren? Wat kan jij met jouw leerkrachtengedrag doen om dit te beïnvloeden? Ook hier wordt gevraagd aan docenten om voor zichzelf in kaart te brengen hoe ze dit nu doen en wat ze hierin nog zouden kunnen ontwikkelen.

Pedagogiek en groepsdynamiek in het VO
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de groepsvormende fasen en hoe je deze kunt herkennen in de klas. Daarnaast wordt ingegaan op de invloed die jij als docent kunt uitoefenen op deze groepsvorming. Daarbij worden verschillende werkvormen besproken en uitgeprobeerd met elkaar. Door middel van intervisie en interactieve werkvormen tijdens de workshop gaan docenten met elkaar in gesprek over hoe zij activiteiten kunnen aanbieden binnen hun lessen. Deze worden aan het eind van de workshop kort gedeeld met elkaar. Vervolgens gaan de docenten naar huis met (hopelijk) veel verschillende lesideeën die ze gelijk de volgende dag kunnen uitproberen!

Magister Onderwijsanalyse App – MMP
Met de Onderwijsanalyse App MMP beschik je als docent, als teamleider, of directielid op ieder moment van de dag over informatie over de studievoortgang van leerlingen, als ook over de stuurinformatie die relevant is voor de kwaliteit van het onderwijs (binnen je vak, je sectie, je leerjaar, de school etc.). Tijdens de workshop maak je kennis met de mogelijkheden van de Onderwijsanalyse App en krijg je inzicht in het nut en de noodzaak én het belang voor jou als docent of ondersteuner om over ‘metadata’ van het onderwijsproces te kunnen beschikken. Je krijgt handvatten aangereikt over datageïnformeerd werken, het signaleren van opvallendheden, het interpreteren van resultaten en het voeren van een onderwijskundig gesprek over de resultaten.

Formatief handelen en kwaliteitsbesef
Bij formatief handelen is één van de belangrijkste dingen dat leerlingen weten waar ze naartoe werken en wanneer dit goed is: kwaliteitsbesef. Het zorgt ervoor dat ze een helder doel en referentiepunt hebben tijdens het leerproces. Dit geeft richting aan het leren, bevordert zelfanalyse en zelfregulatie en maakt feedback effectiever. Hoe kun je nu praktisch werken aan kwaliteitsbesef? In deze workshop geven we voorbeelden van vijf laagdrempelige manieren en krijg je tips mee voor jouw onderwijspraktijk.

Vakintegratie in het VO
Wij kennen in het VO nog veel curricula waarin de vakken gescheiden van elkaar worden aangeboden. De dag van leerlingen bestaat veelal uit korte lessen, en dus veel wisselingen op een dag. Vakintegratie past goed bij onderwijs dat zich richt op diepgaand begrip en het verbinden van kennis, het leggen van relaties en het kritisch omgaan met het geleerde. Op het Supreme College doen we hiermee ervaring op. Wij hebben het idee dat het bewust inzetten van vakintegratie docenten handvatten geeft om het toekomstig onderwijs vorm te geven. Tijdens deze workshop worden voorbeelden gegeven van de inrichting van het Supreme College en wordt de discussie gevoerd over de (gewenste) mate van multi-/transdisciplinair onderwijs in het voortgezet onderwijs aan de hand van een aantal stellingen.

Het ideale lesuur
Lesuren verschillen in lengte, variërend van 40, 45, 50 en 60 minuten of meer. Sommige docenten hebben er baat bij dat hun les “maar” 40 minuten duurt, anderen vinden het te kort om de leerstof kwijt te raken. Sommige docenten vinden de 50 minuten te lang om de focus van de leerlingen vast te kunnen houden. Dus: Wat is de ideale tijdspanne van een lesuur? Tijdens deze workshop besteden we aandacht aan het vraagstuk hoe om te gaan met verschillen in onderwerpen, andere niveaus, mate van abstractie; de wijze van doceren (én doseren!). Wat moet er gebeuren dat leerlingen niet aan andere dingen gaan denken (gedachtendwaling); hoe bouw je rustpauzes of veranderingen in de les? Hoeveel leskernen kunnen er in een les?

Innovatiebrainstorm en MindF*ck
Op alle scholen bij SVOK proberen we richting te geven aan het Koersplan “Elke leerling, álle kans”. Daarbij staan vijf thema’s centraal (later selecteren, beter differentiëren; inclusiever passend onderwijs; digitale ondersteuning; duurzaamheid; kansrijk werk). Tijdens deze workshop vragen we ons af op welke manieren we het koersplan concrete ‘handen en voeten’ kunnen geven? Aan de hand van stellingen en reeds genomen initiatieven wordt op creatieve wijze een brainstorm gedaan met als doel om extra en nieuwe concrete ideeën en initiatieven op te halen. Daarnaast word je tijdens de brainstorm op een prettige wijze onderbroken door een goochelaar die de koersplanthema’s extra richting geeft, of is dat een MindF*ck…?

Voor OOP-ers: Pedagogiek + Omgaan met lastig gedrag (één lange workshop over twee rondes)
Wil je gedrag van leerlingen beter begrijpen of wil je weten hoe je moet reageren in lastige situaties? Je krijgt tijdens deze training praktische tips en concrete handvatten om om te gaan met leerlingen bij jou op school. Je leert onder andere verschillende gesprekstechnieken om in te zetten en je leert meer over de zelfdeterminatietheorie. In het tweede deel van de training wordt aandacht besteed aan omgaan met lastig gedrag. Wat doe je als je betrokken bent in een moeilijke situatie? Hoe bewaar je de rust? Tijdens dit onderdeel van de training leer jij hoe je in een situatie waarbij de emoties hoog oplopen het beste kunt handelen.  Je gaat actief aan de slag met het opdoen van praktisch toepasbare kennis door middel van ervaringsleren en reflectie.

De inschrijving is op 7 maart gesloten. Heb je nog een vraag, stuur dan een mailtje naar: info@svokacademie.nl