Skip to main content
Scholen

Update coronavirus – voorzichtige herstart scholen

Update 19 mei

Wij zijn heel blij dat het kabinet heeft besloten dat de middelbare scholen na Pinksteren weer gedeeltelijk open mogen. Na elf weken van onderwijs op afstand gaan de SVOK-scholen vanaf 2 juni weer voorzichtig beginnen met het lesgeven op school, naast de online lessen.

We vinden het belangrijk om te weten hoe het met onze leerlingen gaat. Hoe ze zich voelen, maar ook hoe het gaat met hun voortgang. Dit kan niet met alle leerlingen tegelijk, maar met kleine groepjes leerlingen. Wij volgen daarbij het protocol van de VO-raad.

Elke school heeft gepaste maatregelen genomen, zodat we kunnen zorgen voor een veilige werk- en leeromgeving met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Ook heeft elke school een plan gemaakt hoe het onderwijs en de ondersteuning per leerjaar de komende periode eruit zullen zien. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden hoe leerlingen uit een klas (gelijktijdig) thuis en op school dezelfde les kunnen volgen met gebruik van o.a. streaming. De komende weken kunnen we ervaren wat hierin het beste werkt voor leerlingen, zodat we een goede start kunnen maken in het nieuwe schooljaar.

Ouders en leerlingen worden via de gebruikelijke schoolkanalen geïnformeerd over de inrichting van het onderwijs en de ondersteuning tot aan de zomervakantie.

Update 21 april

Het kabinet blijft voorzichtig en heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen voor het voortgezet onderwijs verlengd tot 1 juni. Of openstelling daarna mogelijk is, hangt af van de ontwikkeling bij de basisscholen.

Dit betekent dat onze scholen onderwijs op afstand blijven geven, met speciale aandacht voor leerlingen die meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast bereiden we ons voor op de fase dat de scholen weer geleidelijk open mogen met onderwijs op anderhalve meter.

Voor nu een hele fijne vakantie! De scholen beginnen weer op woensdag 6 mei.

Update 1 april

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd, voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs.

Dit vinden wij gezien de omstandigheden een helder, maar ook logisch besluit. Voor het onderwijs betekent dit dat de scholen in ieder geval dicht blijven tot na de door de school aangehouden meivakantie. Alle SVOK-scholen werken hard aan onderwijs op afstand en zetten daarin mooie stappen. Daarbij is er speciale aandacht voor leerlingen die meer zorg en ondersteuning nodig hebben.

Update 24 maart

Het kabinet heeft vanochtend in overleg met de betrokken onderwijsorganisaties besloten om de eindexamens dit schooljaar niet door te laten gaan. Dit is een ingrijpend besluit, maar gezien de crisissituatie wel noodzakelijk.

In deze onzekere tijd is het voor leerlingen enorm moeilijk om zich zo ‘gewoon’ mogelijk voor te bereiden op de examens. Elke eindexamenleerling verdient een gelijke kans en dat is in deze situatie moeilijk te waarborgen. Iedereen is nu vooral gebaat bij rust en een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.

Normaal gesproken bepalen schoolexamens en schriftelijke eindexamens beide voor de helft het eindcijfer per vak. In deze nieuwe situatie is de belangrijkste voorwaarde voor het vervolgonderwijs het zo goed mogelijk afronden van de schoolexamens. Leerlingen krijgen bij voldoende afronding een volwaardig diploma om de overstap naar het vervolgonderwijs te maken.

Door het vervallen van de eindexamens is de druk van de ketel en ontstaan er meer mogelijkheden om het schoolexamen tot begin juni veilig te organiseren. Dit doen de scholen waar mogelijk op afstand (online en mondeling) en waar nodig op een later moment op school. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd via de gebruikelijke schoolkanalen.

Update 18 maart

De schoolexamens voor de eindexamenleerlingen gaan door. De scholen krijgen van het kabinet de ruimte om deze examens af te nemen op de scholen.

Vanzelfsprekend volgt elke school bij de organisatie van de schoolexamens de richtlijnen van het RIVM. Ouders en leerlingen worden over de inrichting van de schoolexamens geïnformeerd via de gebruikelijke schoolkanalen.

De schriftelijke centrale examens, waarvan de afname op 7 mei aanstaande start, gaan vooralsnog ook door.

Update 15 maart

Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen tot en met 6 april dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De scholen blijven open voor leerlingen met ouders in vitale sectoren, zoals zorg, politie en brandweer. Dat heeft het kabinet vanmiddag besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs en medisch specialisten. Dit geldt ook voor de scholen van SVOK. De voortgang en kwaliteit van onderwijs vinden wij ontzettend belangrijk, maar de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en medewerkers staan voorop.

Onderwijs op afstand
De afgelopen twee weken hebben de scholen van SVOK gewerkt aan de voorbereiding van onderwijs op afstand. Begin deze week gaan ze dit concreet uitwerken, zodat het onderwijs op een andere manier zoveel mogelijk kan doorgaan met behulp van digitale (leer)middelen.

Eindexamenleerlingen
De begeleiding van leerlingen die voor hun examens zitten, heeft uiteraard onze prioriteit. Later deze week volgt duidelijkheid over de voortgang van de examens.

Meer informatie
We blijven ons bij alles houden aan de richtlijnen van het RIVM/GGD en volgen de adviezen serieus op. Deze richtlijnen staan op de informatiepagina van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).

Ouders en leerlingen worden geïnformeerd via de gebruikelijke schoolkanalen.