Raad van Toezicht

SVOK kent een Raad van Toezichtmodel waarbij een scheiding is aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende bevoegdheden. De bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn gelegd bij het College van Bestuur, de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult tevens de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht vervult een brugfunctie tussen de samenleving en de onderwijsorganisatie. Daarbij richt de Raad van Toezicht zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie. De Raad van Toezicht baseert zich in zijn handelen op de toezichtfilosofie van SVOK (zie hieronder), voortkomend uit de binnen de VO-raad gehanteerde code ‘Goed Onderwijsbestuur’.
 
De besturings- en toezichtsfilosofie
Het College van Bestuur bestuurt de instelling; de Raad van Toezicht ziet erop toe, dat het College van Bestuur dit doet conform de missie van de onderwijsinstelling.

- De Raad van Toezicht houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op de onderwijsinstelling en richt zich op de strategisch onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële prestatie-indicatoren.
- De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van het College van Bestuur.
- De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft niet alleen een toezichthoudende rol 'op afstand', maar ook een adviserende en vaststellende betrokkenheid bij het tot stand komen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid conform de statuten. Hiervoor is het van belang, dat de Raad van Toezicht een brede maatschappelijke oriëntatie heeft die verder gaat dan de eigen onderwijsorganisatie.

De Gedragsregels voor de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht.

Het beloningsbeleid
De Raad van Toezicht onderschrijft de code 
‘Goed Onderwijsbestuur’ van de VO-raad. Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) ingegaan. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor SVOK is € 150.000. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Vacatures

Jaarmagazine 2016

Fotogalerij

SVOK Academie